Loading...

รายละเอียดหลักสูตร :

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารด้วยนวัตกรรม มีความพร้อมที่จะเป็นนักนวัตกรรมอาหาร ที่มีความรู้ความชำนาญทางวิชาชีพ (Technical skills) ตามมาตรฐานสากล (The Institute of Food Technologists; IFT) และข้อกำหนดของสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านการฝึกฝนความชำนาญในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะที่นอกเหนือจากวิชาชีพ (Soft skills) ด้านกระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหาร การวิเคราะห์ปัญหาทางอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาภาวะผู้นำ การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการเรียนรู้ทักษะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจอาหาร

โครงสร้างหลักสูตร :

ต้องศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า  134  หน่วยกิต
     ก. วิชาศึกษาทั่วไป               12 หน่วยกิต
     ข. วิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  116 หน่วยกิต
          1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  30 หน่วยกิต
          2. วิชาบังคับนอกสาขา                17 หน่วยกิต
          3. วิชาบังคับในสาขา                   66 หน่วยกิต
          4. วิชาเลือกในสาขา                      3 หน่วยกิต 


     ค. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
          1. วิชาเลือกเสรีทางภาษา(ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ)  3 หน่วยกิต
          2. วิชาเลือกเสรี                          3 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา :

หลักสูตรเฉพาะปริญญาตรี            :  3.5 ปี
หลักสูตรควบปริญญาตรีและโท        :  5 ปี
เรียนวันธรรมดา วันจันทร์ - วันศุกร์

เส้นทางอาชีพ :

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย  วิเคราะห์ตรวจสอบ  วางแผน และกำกับนโยบายทางด้านอาหาร  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  

หน่วยงานเอกชน  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  ธุรกิจร้านอาหาร  โรงแรม หรือครัวของสายการบิน  ในตำแหน่งงานควบคุมการผลิต  การวางแผนกำลังคน  วางแผนการผลิต การจัดซื้อ การวิเคราะห์ตรวจสอบ การประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร  และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น
   

ประกอบธุรกิจส่วนตัว   ธุรกิจการผลิตและแปรรูปอาหารทั้งในรูป SMEs หรือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  ธุรกิจการนำเข้าและจำหน่ายสารปรุงแต่งอาหาร อุปกรณ์การวิเคราะห์ทดสอบอาหาร เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิตอาหาร    ธุรกิจจำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น 

ค่าลงทะเบียน :

17,300 บาท/ภาคการศึกษา

จำนวนรับสมัคร :

40  คน

ระยะเวลารับสมัคร :

ระบบคัดเลือก TCAS รอบ 3 และรอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การรับสมัคร :

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก :

     - GPAX             20%
     - 
O-NET            30%
     - 
GAT (รหัส 85)     10%
     - 
PAT1 (รหัส 71)      10%
     - 
PAT2 (รหัส 72)    30%
     - 
สอบสัมภาษณ์
     - ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือ ผลการทดสอบสุขภาพจิต

ทุนการศึกษา :

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาการได้รับทุนการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

  • Tel    :  084-0751355 
  • Line  :  @foodfintu